Voedselpark Slochteren,Stichtinglaan, Slochteren                                                                                         de stichting is opgericht op 1-2-2019   KVK nummer : 73862746   RSIN: 859690507

Slochteren

Stichting Voedselpark

Beleidsplan

Beleidsplan 2019-2021 Stichting Voedselpark Slochteren 

 
Inleiding
Zoals meerdere dorpen in Groningen kampt Slochteren en omgeving met verschillende uitdagingen: krimp en vergrijzing, eenzaamheid, overgewicht, onbekendheid met voedselproductie onder jeugd.  
Stichting Voedselpark Slochteren wil de directe leefomgeving verrijken zowel voor de inwoners als de natuur. Hiervoor gaan we een Voedselpark opzetten voor en door de inwoners van Slochteren en omstreken. 
Een mooi stuk land van 1 ha. is ons ter beschikking gesteld door Staatsbosbeheer. Het ligt aan de Stichtinglaan te Slochteren vrijwel tegen het natuurgebied ‘de Baggerputten’ aan. Op dit terrein gaan we het Voedselpark Slochteren oprichten.  
Het Voedselpark zal bestaan uit een moestuingedeelte en een voedselbosgedeelte. Hier kunnen inwoners van Slochteren en omstreken langskomen om mee te werken, groente of fruit te kopen of gewoon om elkaar te ontmoeten en van de natuur die het park biedt te genieten. 
Het voedselpark, bestaande uit. een moestuingedeelte en een voedselbos, wordt ingericht en onderhouden met vrijwilligers en basisschoolleerlingen. Het inrichten van het totale terrein zal zeker 3 jaar in beslag nemen. De snelheid waarmee dit zal gaan, is afhankelijk van de beschikbare financiering, het aantal vrijwilligers en de beschikbaarheid van de juiste planten. Voor de financiering zijn we afhankelijk van subsidies, sponsering en schenkingen. 

 

Termijn beleidsplan
Dit beleidsplan beslaat de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2022. De focus voor de komende drie jaar zal liggen op het verkrijgen van de benodigde financiering, het ontwerpen en inrichten van het Voedselpark Slochteren met vrijwilligers en basisschoolleerlingen en leerlingen van AOC Terra. Daarnaast zal samen met de basisschoolleerlingen al groente verbouwd en geoogst worden en kan ook al wat fruit geoogst worden.  

 

Missie, visie en strategie
Onze missie is een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in verschillende dorpen van de gemeente Midden-Groningen. De krimp en vergrijzing gaat vaak met eenzaamheid gepaard. Daarnaast komt er veel overgewicht voor en onbekendheid met voedselproductie onder de jeugd. 
Onze visie is om de jeugd (basisscholieren) te betrekken bij de werkzaamheden op het voedselpark. Ze leren daar hoe ze hun eigen groenten en fruit kunnen telen, oogsten en bereiden. Als het Voedselpark Slochteren voldoende voedsel produceert, zullen de scholieren voor de inwoners van Slochteren en omgeving maaltijden bereiden en deze gezamenlijk nuttigen. Voor ouderen en andere minder mobiele inwoners zal transport geregeld worden, zodat zij ook aan de maaltijden kunnen deelnemen. Het bezoeken van het park of meewerken in het park draagt ook bij aan het terugdringen van vereenzaming en het krijgen van beweging in de buitenlucht. Kortom het Voedselpark Slochteren helpt bij het creëren van:  
een aantrekkelijke, zelfvoorzienende, samenhorige leefomgeving. 
Onze visie hebben we in de volgende doelstelling vertaald:  
Een mooi collectief educatief voedselpark dat leefbaarheid, groen en gezondheid brengt voor en door inwoners inclusief de basisschoolleerlingen. Het lokaal biologisch voedsel wordt in samenwerking met de natuur geproduceerd zodat het zal leiden tot een minimale bodemverstoring en vergroting van de biodiversiteit. 

 

Strategie
Om het Voedselpark Slochteren daadwerkelijk te kunnen oprichten is een stuk land van 1 hectare nodig, waarop dergelijke activiteiten ontplooid mogen worden. Aangezien er een voedselbos op komt is het van groot belang dat het land decennia voor deze bestemming gebruikt mag worden. Aan al deze eisen voldoet het stuk grond wat Staatsbosbeheer aan de Stichting Voedselpark Slochteren ter beschikking stelt. 
De volgende activiteiten die min of meer parallel lopen zijn vrijwilligers en basisscholen werven en financiële armslag creëren. Alle basisscholen in de omgeving zijn benaderd en zijn erg enthousiast. Voor de scholen wordt een schoolprogramma ontwikkeld, zodat zij kunnen beoordelen aan welke activiteiten ze willen deelnemen. Vrijwilligers worden geworven via de nieuwsbrieven van de scholen, berichten in lokale bladen en social media. De vrijwilligers die zich aanmelden en in het moestuingedeelte aan de slag willen, krijgen toegang tot de cursus ‘natuurlijke moestuin’. Voor het verkrijgen van de financiële middelen of materialen wordt gedacht aan subsidies, sponsering en donaties. Hiervoor wordt contact opgenomen met subsidieverstrekkers en bedrijven. Via de lokale bladen en social media worden de inwoners van Slochteren en omgeving gevraagd om (plant)materialen.  
Om een goede begroting te maken worden allereerst de benodigde gegevens, afmetingen, aantal boomstammen, bodemsamenstelling en grondwaterpeil in kaart gebracht. Met deze gegevens kan een ontwerp op hoofdlijnen - locatie van paden, ontmoetingsplek, poeltje(s) en toegangsdam - worden gemaakt. Ook geeft dit inzicht in welke bodemverbeterende maatregelen nodig zijn. 

Huidige situatie
Om het enthousiasme van de scholen en de initiatiefnemers vast te houden en vrijwilligers te werven, is besloten om per januari 2019 met een aantal moestuinbedden te beginnen. Met de locatie van de tijdelijke moestuinbedden is rekening gehouden met de aan te leggen hoofdstructuur. Zo is zeker gesteld dat de bedden niet afgebroken moeten worden tijdens het moestuinenseizoen. 
Het Voedselpark Slochteren heeft al van verschillende kanten schenkingen gekregen van:
• verschillende inwoners van Slochteren en omstreken bessenstruiken en stekjes  
• een bedrijf uit Noordbroek, Alwin Ebbens, appelonderstammen  
• de pomologen 4 reeds geënte appelboompjes, enthout van appels en peren en peeronderstammen  
• Staatsbosbeheer een schaftkeet
• Gemeente Midden-Groningen organische materialen zoals bladeren en houtsnippers.en notariskosten
• Dorpsvereniging Slochteren startgeld om te beginnen
Vanaf januari wordt elke week een dagdeel op het voedselpark gewerkt door initiatiefnemers en vrijwilligers. Vanaf april komt één klas van één van de basisscholen bijna elke vrijdagmiddag helpen. 

 
Activiteiten
Opstart activiteiten die in 2019/2020 zullen plaatsvinden:
• Financiering regelen
• Nulsituatie biodiversiteit vastleggen
• Ontwerpen van voedselpark  
• Aanleggen van de basisstructuur, paden, ontmoetingsplek, poeltje(s)
• Inrichting van het Voedselpark, grondverbeterende maatregelen vooral voor de moestuinbedden, informatieborden, zitgelegenheid
• Aanplantdagen voor en door inwoners van Slochteren en omgeving
• Ontwerpen van ons logo 
 
Terugkerende activiteiten:

• Beheerwerkzaamheden: compost aanbrengen, snoeien, mulchen
• Moestuinieren, planning maken, zaaien, planten, onderhouden, oogsten
• Lesprogramma scholen
• Groente en fruit verkopen
• Rondleidingen geven
• Proeverijen organiseren
• Koken met leerlingen voor gemeenschappelijke maaltijden  
Aangezien de initiatiefnemers maar beperkte tijd hebben naast hun normale dagelijkse beslommeringen, kan het zijn dat de totale ontwikkeling langzamer gaat dan gehoopt. Dit is op zich niet heel erg, hierdoor duurt het alleen langer voordat de oprichtingsfase voorbij is.  


Organisatie
Vanaf 1 februari 2019 is de Stichting Voedselpark Slochteren (KvK nummer: 73862746, RSIN: 859690507) opgericht.
Het postadres is L. Hagingastraat 14, 9621 BS Slochteren.
Het emailadres is VoedselparkSlochteren@outlook.com. 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Noortje Isphording  - voorzitter
Joke Middelveld - secretaris
Engelbert van Ginkel - penningmeester
Janny Bolhuis  - algemeen bestuurslid 
Bestuurders van Stichting Voedselpark Slochteren vervullen hun functie geheel vrijwillig,
zonder dat daar een vergoeding tegenover staat 


Financiën
De éénmalige lasten bestaat uit een benodigde investering van ca. € 90.000.-. Dit nodig om een goed ontwerp te maken, bodemverbetering aan te brengen en het Voedselpark Slochteren in te richten. Dit zal naar verwachting 3 jaar in beslag nemen. Van de benodigde €90.000,- is reeds €40.000,- gedekt. Dit bedrag is verkregen door ERL opdracht, donaties van Staatsbosbeheer, Gemeente Midden-Groningen, Dorpsvereniging Slochteren en vrijwilligersuren. 
In de tabellen hieronder zijn de verwachte baten en lasten gegeven voor 2020 en 2021.