Voedselpark Slochteren,Stichtinglaan, Slochteren                                                                                         de stichting is opgericht op 1-2-2019   KVK nummer : 73862746   RSIN: 859690507

Privacy

Stichting Voedselpark

Slochteren

Privacy Statement stichting Voedselpark Slochteren  verwerkt persoonsgegevens en in dit Privacy Statement informeert de stichting u over wie we zijn, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van de stichting. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie. De stichting gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wie is de stichting Voedselpark Slochteren? De stichting Voedselpark Slochteren heeft als doel het opzetten van een mooi, collectief en educatief voedselpark, dat leefbaarheid, groen en gezondheid brengt voor en door inwoners  en de basisschool in de omgeving. De stichting is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor welke doeleinden verwerkt de stichting uw persoonsgegevens? De stichting verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder ten behoeve van: het voeren van de ledenadministratie; het registreren van uw aanmelding bij activiteiten. Dit kan via een aanmeldformulier op de website of dat u het schriftelijk of telefonisch doorgeeft; De stichting verwerkt persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar leden-administratie. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn bij het organiseren van activiteiten. De stichting verwerkt de persoonsgegevens via onder andere de ledenadministratie en de website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van de stichting. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt de stichting uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming. Welke persoonsgegevens verzamelt de stichting? De stichting verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn: NAW gegevens (naam, adres, woonplaats); IBAN; telefoonnummer; leeftijd; e-mailadres; lidnummer; interactiegegevens (bijvoorbeeld IP-nummer bij aanmelding op de site of informatie die wordt ontvangen wanneer u zich aanmeld voor een activiteit). De stichting verzamelt uitsluitend (persoons)gegevens die door u zijn verstrekt. Waarvoor gebruikt de stichting cookies? Gegevens via aanmeldformulier Op de website kunt u zich aanmelden voor een activiteit, nieuwsbrief of als lid. In dit kader wordt het IP-adres van uw computer en het tijdstip van aanmelding met de ingevulde gegevens mee gestuurd. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Google Analytics Wij maken gebruik van Google Analytics voor de beveiliging van de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Gebruik van cookies Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over de beveiliging de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Hoe zorgt de stichting voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens? De stichting gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De stichting  neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De stichting deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en niet met derden. In opdracht van de stichting  kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De stichting  maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’ of zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld zoals bij de hosting partij van de website.(www.vimexx.nl) Vertrouwelijkheid en beveiliging De stichting neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Gegevensdeling met derden Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De stichting kan uw (persoons)gegevens verder alleen met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Verder verstrekt de stichting persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering) of anderszins indien sprake is of lijkt te zijn van een situatie waarbij de openbare orde of veiligheid in het geding is. Bewaartermijnen De stichting bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Niet-persoonlijke gegevens en materiaal, zoals suggesties en ideeën, die door u naar de stichting worden verzonden, worden in beginsel niet vertrouwelijk behandeld en kunnen zonder nadere toestemming en zonder enige (financiële) vergoeding worden gebruikt en gereproduceerd. Door toezending van dergelijke informatie stemt u hiermee in. Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen? U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan de stichting. Geeft u daarbij duidelijk aan of het gaat om een inzageverzoek op grond van artikel 35 Wbp/15 AVG, een correctieverzoek op grond van artikel 36 Wbp/16 AVG of een verwijderingsverzoek op grond van artikel 36 Wbp/17 AVG. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor de stichting) maakt. Voor de verstrekking van een afschrift van uw (persoons)gegevens kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen. Voor zover dit in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander noodzakelijk is kunnen wij inzage of een afschrift van (persoons)gegevens weigeren. Verwijdering van (persoons)gegevens zullen wij weigeren indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van die gegevens voor ons van aanmerkelijk belang is of bewaring op de grond van een wettelijk voorschrift is vereist. Privacy beleid van derden Op de website van de stichting wordt verwezen naar een aantal andere, niet bij de stichting behorende, websites. De stichting kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. Hoe kunt u contact opnemen met Dorpsstichting Slochteren? Voor vragen of verzoeken kunt u telefonisch, via de website of per post contact opnemen met de secretaris van de stichting. Onder “de Stichting” op de website kunt u de contactgegevens vinden. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. De stichting is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van uw onjuiste of verouderde informatie. Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd? De stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste de laatste versie van dit Privacy Statement. De stichting  raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 11-7-2018.

Privacy